Maztek - Bratがフリーダウンロードで公開

Maztek_-_Brat.jpg

Maztekが未リリーストラックBratをフリーダウンロードで公開しました。配信は自身のウェブサイトを通して行われています。以下のURLから入手可能です。

http://tiny.cc/Maztek_Brat